Ogólne Warunki Sprzedaży

UTAL Sp. z o.o.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży UTAL Sp. z o.o.  (dalej zwane OWS) określają zasady zawierania oraz realizacji umów sprzedaży towarów oferowanych przez UTAL Sp. z o.o. i mają zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży zawieranych przez UTAL Sp. z o.o. (dalej zwaną UTAL) i stanowią ich integralną część.
 2. Wyraźne wyłączenie któregokolwiek z Warunków dokonywane jest za obustronną zgodą stron w formie pisemnej.
 3. Niniejsze Warunki wchodzą w życie w dniu 01.01.2014 roku i dostępne są w siedzibie UTAL oraz na stronie internetowej http://www.utal.pl w formie umożliwiającej ich pobranie i odtwarzanie przez Kontrahenta.
 4. W zakresie umów zawieranych z konsumentami (osobami fizycznymi dokonującymi czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stosuje się odpowiednio.
 5. Złożenie Zamówienia przez Kontrahenta stanowi akceptację OWS i warunków szczegółowych zawartych w ofercie.

 

§2. Zawieranie Umów Sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Kontrahentem a UTAL powstaje po przyjęciu przez UTAL zamówienia złożonego przez osoby uprawnione do reprezentowania Kontrahenta lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, o ile strony wyrażają na to zgodę.
 2. Zamówienia mogą być składane: na piśmie, telefonicznie na numer: +48 61 818 75 95, za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez UTAL adres, bezpośrednio w siedzibie firmy lub u przedstawiciela UTAL oraz w inny wskazany przez UTAL sposób.
 3. Ceny podane w ogłoszeniach i reklamach UTAL nie stanowią wiążącej oferty handlowej.
 4. Podstawą do złożenia zamówienia  jest  wcześniej przygotowana i przedstawiona przez UTAL oferta zawierająca niezbędne warunki handlowe tj.: ceny, terminy dostaw, specyfikacje produktu, warunki płatności i inne parametry w zależności od oferowanego przez UTAL produktu lub usługi. Wszelkie ustne uzgodnienia między Stronami pozostają niewiążące, o ile nie zostały zawarte w potwierdzeniu Zamówienia.
 5. Rysunki techniczne maszyn, części, tablic, folii opracowane przez UTAL, stanowiące załączniki do ofert, uzgodnień lub umów handlowych, przekazywane w formie papierowej lub skanów rysunków, muszą posiadać podpisy osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie. Dla wymiarów umieszczanych na rysunkach, dla których nie podano tolerancji, przyjmuje się dopuszczalne odchyłki wymiarów wg DIN ISO 2768 w klasie tolerancji „C”.
 6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia może odbywać się zgodnie z wolą UTAL: na piśmie, drogę e-mailową, telefonicznie lub w inny przyjęty przez strony sposób.
 7. UTAL zastrzega sobie prawo do weryfikacji lub odmowy realizacji złożonego przez Kontrahenta zamówienia oraz do realizacji zamówienia częściowo, co oznacza, że zamówienie może zostać zrealizowane w pewnych odstępach czasowych.
 8. Złożenie zamówienia w żaden sposób nie wiąże UTAL, zaś brak jego potwierdzenia nie będzie oznaczał milczącego przyjęcia zamówienia.
 9. UTAL zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania zamówienia lub jego części przez podmioty trzecie.
 10. Odwołanie (wycofanie/rezygnacja) zamówienia przez Kontrahenta jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie dokonane w formie pisemnej i za zgodą UTAL udzieloną w formie pisemnej.
 11. Wszelkie ryzyka związane z Towarami i Usługami przechodzą na Kontrahenta z chwilą ich odebrania, a w przypadku Towarów dostarczanych za pośrednictwem przewoźników – z chwilą wydania Towarów przewoźnikowi. Za moment zakończenia dostawy uważa się moment osobistego odebrania towaru lub wydania towaru przewoźnikowi, chyba że strony wyraźnie uzgodniły inne warunki (inna baza Incoterms). W przypadku odstępstwa od powyższej zasady warunki Incoterms muszą być wskazane na dokumentach handlowych.
 12. Kontrahent jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanego towaru. Jeśli towar jest niewłaściwy lub ilość nie jest zgodna z listem przewozowym lub specyfikacją Kontrahent powinien niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru powiadomić UTAL pisemnie.

 

§3. Ceny i warunki płatności

 1. Jeśli w dokumentach handlowych wyraźnie nie zostało zaznaczone inaczej, wszystkie ceny podane w cennikach i ofertach są cenami netto, EXW Gruszczyn, do których należy doliczyć wartość podatku od towarów i usług (VAT) w ustawowej wysokości oraz ewentualne koszty transportu (w zależności od przyjętej bazy dostawy Incoterms)
 2. Kontrahent wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru.
 3. Płatności należy regulować w terminie ustalonym na fakturze VAT wystawionej przez UTAL. Za datę płatności uznaje się datę wpływu należności na konto bankowe UTAL.
 4. Przekroczenie ustalonego terminu płatności faktury VAT uprawnia UTAL do naliczenia odsetek ustawowych oraz do odstąpienia od umowy i odebrania towaru od Kontrahenta.
 5. UTAL zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zawartych w cennikach i ofertach.
 6. W przypadku przekroczenia terminu płatności Kontrahent wyraża zgodę na uregulowanie swoich zobowiązań na podstawie kompensaty należności.
 7. Brak terminowych wpłat wymaganych na podstawie wystawionych przez UTAL dokumentów sprzedaży może skutkować wstrzymaniem realizacji dostaw do Kontrahenta.
 8. UTAL ma prawo zaliczenia płatności dokonanej przez Kontrahenta z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych.
 9. Do czasu pełnego uregulowania należności przez Kontrahenta towar dostarczony przez Utal pozostaje jego własnością.

 

§4. Prawo własności

 1. W przypadku sprzedaży wyrobów przez UTAL prawo własności przechodzi na Kontrahenta w momencie zapłacenia całej ceny na rachunek bankowy UTAL wskazany na fakturze VAT.
 2. Prawa własności i prawa autorskie do wszelkich rysunków, projektów graficznych, technicznych opracowanych i przygotowanych przez UTAL i przekazanych Kontrahentom są traktowane jako poufne i nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody UTAL.
 3. Kontrahent wyraża zgodę na wykorzystanie reklamowe wykonanych przez UTAL produktów w materiałach reklamowych, stronach internetowych, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbki możliwości technicznych UTAL.
 4. Kontrahent  ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
 5. Kontrahent składając zamówienie, oświadcza, że wszelkie materiały, które dostarczył w celach realizacji projektu są jego własnością lub ma prawo je wykorzystać. W przypadku, gdy dostarczone materiały wchodzą w konflikt z ustawą o prawie autorskim (tj. są czyjąś własnością i są wykorzystywane bez zgody właściciela) pełną odpowiedzialność ponosi Kontrahent. Powyższe oznacza, iż składając zamówienie, którego realizacja wymagać będzie użycia przedłożonego przez Kontrahenta rysunku, wzoru użytkowego, znaku towarowego lub podobnych, które podlegają ochronie na podstawie przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub prawie własności przemysłowej, Kontrahent oświadcza, że jest uprawniony do posługiwania się nimi i ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie w związku z ochroną ich praw. UTAL nie odpowiada za ewentualne naruszenia takich praw autorskich i praw pokrewnych. UTAL nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw do przedmiotów własności przemysłowej unormowanych w ustawie – Prawo własności przemysłowej, a także za treść materiałów przesłanych przez Kontrahenta.
 6. Kontrahenci zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę handlową, szczególnie tych dotyczących warunków handlowych, jak i organizacji produkcji i technologii.

 

§5. Reklamacje, odpowiedzialność, postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje ilościowe i jakościowe powstałe w czasie transportu i dotyczące towarów dostarczonych przez UTAL muszą zostać zgłoszone w terminie do 7 dni od daty odebrania towaru i wymagają formy pisemnej.
 2. Podstawą wniesienia reklamacji ilościowej i jakościowej powstałej w transporcie jest pisemna notatka na liście przewozowym lub innym wymaganym przez przewoźnika dokumencie, sporządzona i potwierdzona przez obydwie strony. Brak takiej adnotacji uniemożliwia dalsze dochodzenie roszczeń w stosunku do UTAL.
 3. Reklamowanie jednej pozycji z całej dostawy nie uzasadnia reklamowania wszystkich towarów objętych daną dostawą.
 4. UTAL nie przewiduje możliwości zwrotu zakupionego towaru w przypadku, gdy jest zgodny z treścią zamówieniem Kontrahenta, ale nie odpowiada jego wymaganiom
 5. UTAL nie odpowiada za ilość błędów dowolnego rodzaju nie przekraczającą 0,8% w przypadku dostaw folii odblaskowej, folii HP, tablic surowych, tablic gotowych, aluminium i ramek do tablic.
 6. UTAL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.
 7. Gwarancja na towary dostarczone przez UTAL wynosi 12 miesięcy. Gwarancja nie obejmuje usterek, wad i uszkodzeń Towaru będących następstwem nieprawidłowej eksploatacji, montażu, normalnego zużycia Towaru oraz ingerencji w Towar przez nieautoryzowany podmiot.
 8. Występujące na rynku folie laminujące, które zabezpieczają nadruk przed wyblaknięciem na tablicach z nazwami ulic i pozostałych produktach Systemu Informacji Miejskiej mają trwałość w normalnych warunkach do 5 lat. W związku z tym tablice powyżej okresu trwałości sugeruje się wymieniać.
 9. Odpowiedzialność UTAL za inne szkody niż wynikające bezpośrednio z wad tkwiących w dostarczonych produktach ograniczona jest do szkód powstałych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa leżącego po jej stronie. Odpowiedzialność odszkodowawcza UTAL z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanych Towarów. Ponadto UTAL nie jest odpowiedzialny za utracone przez Kontrahenta lub użytkownika korzyści.
 10. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie umowy (kontraktu) spowodowane siłą wyższą.
 11. Wszystkie spory pomiędzy UTAL a Kontrahentem lub Dostawcą będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby UTAL.
 12. Ogólne warunki mogą być zmienione przez UTAL w każdym czasie. Wejście w życie zmienionych Ogólnych Warunków następuje z chwilą ogłoszenia na stronie internetowej UTAL.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami OWS mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 14. Do zawieranych umów stosuje się prawo polskie, chyba że uzgodniono inaczej.

UTAL © 2024
Created by B-MIND

ISO 9001:2015
ISO 27001:2017
ISO 14001:2015

ZAPYTANIE