Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI W UTAL SP. Z O.O.

1. UTAL Sp. z o.o. z siedzibą: Poznań-Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica jest Administratorem danych osobowych ( dalej ,,Administrator”) przetwarzanych w ramach działalności przedsiębiorstwa. Administrator w celu zwiększenia poziomu ochrony danych w przedsiębiorstwie wyznaczył IOD tj. Inspektora Ochrony Danych, którą to funkcję pełni Małgorzata Blige.

2. Administrator danych osobowych w ramach działalności gospodarczej przetwarza dane osobowe osób zatrudnionych, dane kontrahentów oraz dane osób aplikujących do pracy w przedsiębiorstwie Administratora, jak również dane osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Kwestie dotyczące ochrony danych w procesie rekrutacji zostały zawarte w odrębnym regulaminie rekrutacji dostępnym pod linkiem Regulamin Rekrutacji

3. Dane oznaczone w pkt 2 są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/ 679 wyłącznie w celach:
a. przygotowania ofert związanych ze współpracą gospodarczą;
b. zatrudnieniem;
c. wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej;
d. związanych ze świadczeniem usług na podstawie umów cywilnoprawnych na rzecz Administratora;
e. świadczeniem usług przez Administratora;
f. przesyłania informacji handlowych.

4. Dane osobowe oznaczone w pkt 2 są pozyskiwane przez Administratora za pomocą:
a. przekazania bezpośredniego przez kontrahenta;
b. przekazania bezpośredniego przez zatrudnionego lub kandydata;
c. przesyłania za pomocą poczty elektronicznej;
d. pobierane z rejestrów publicznych.

5. Każdy podmiot udostępniający dane osobowe Administratorowi jest zobowiązany do przedkładania wyłącznie swoich danych osobowych, które są prawdziwe, poprawne, aktualne i kompletne. Przekazanie danych osobowych Administratorowi lub jego upoważnianemu pracownikowi ( innemu zatrudnionemu w Utal Sp. z o.o.) będzie uznawane za równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym dokumentem i akceptacją wskazanego.

6. Każdy podmiot przekazujący dane jest wyłącznie odpowiedzialny za udostępnienie, nieaktualnych, niepoprawnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub pozyskanych z naruszeniem przepisów danych osobowych.

7. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mają wyłącznie zatrudnienie w Utal Sp. z o.o. posiadający stosowne upoważnienie. Administrator prowadzi ewidencję pracowników posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

8. Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza tylko dane osobowe adekwatne do celów ich przetwarzania. Jeżeli przekazując przedłoży dane osobowe wykraczające poza zakres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania (tj. dane zbyteczne), Administrator usuwa wszelkie dane zbyteczne chyba, że przetwarzanie wskazanych danych jest uzasadnione na podstawie obowiązujących regulacji prawnych.

9. Administrator danych osobowych wskazuje, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające możliwie najwyższy stopień ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiedni do zagrożenia oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

10. Administrator przetwarza dane do czasu zrealizowania celu ich przetwarzania ( wykonania usługi, trwania stosunku zatrudnienia, prowadzenia procesu rekrutacji) a po upływie tego terminu przetwarza tylko te dane podmiotów oznaczonych w pkt 2, których archiwizowanie jest konieczne, ze względu na przepisy ustawy o rachunkowości oraz innych obowiązujących aktów prawnych. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, Administrator może je przetwarzać do czasu cofnięcia zgody przez osobę z bazy marketingowej na otrzymywanie informacji handlowych.

11. Powierzenie danych osobowych przez Administratora uprawnionemu podmiotowi trzeciemu odbywa się wyłącznie na podstawie umów powierzenia przetwarzania lub stosownych porozumień zawierających klauzulę powierzenia przetwarzania. Administrator prowadzi ewidencję umów powierzenia przetwarzania. Odbiorcami danych oznaczonych w pkt 2 mogą być organy państwowe jak i firmy kurierskie oraz Poczta Polska.

12. Każdy podmiot oznaczony w pkt 2 przekazujący swoje dane osobowe ma prawo zwrócić się z wnioskiem do Administratora danych osobowych o udzielenie informacji dotyczących danych osobowych (w szczególności o zakres i cel przetwarzanych danych) wskazanego podmiotu przetwarzanych przez Administratora. Wniosek w celu umożliwienia sprawniejszego rozpatrzenia wniosku przez Administratora powinien zostać sporządzony w formie pisemnej, osobiście podpisany przez upoważnionego i przesłany do Administratora. Wskazany wniosek należy przesłać na adres siedziby Administratora lub w formie skanu na adres elektroniczny pokaż adres email

13. Administrator udzieli odpowiedzi na wniosek w terminie miesiąca od odebrania wniosku o udzielenie informacji. Oprócz odpowiedzi na wniosek, Administrator dostarczy wnioskodawcy jedną kopię wszystkich danych, które przetwarza w ramach swojej działalności. Wnioskodawca ma prawo zażądać przedłożenia więcej niż jednej kopii, przy czym Administrator ma prawo uzależnić wydanie kopii od dokonania opłaty. Wskazany wniosek należy przesłać na adres siedziby Administratora lub adres elektroniczny pokaż adres email .

14. Każdy podmiot, którego dane przetwarza Administrator danych osobowych ma prawo do żądania sprostowania, uaktualnienia, usunięcia swoich danych osobowych, a jeżeli jest to prawnie zasadne, żądać ograniczenia przetwarzania, uzyskania swoich danych w ustrukturyzowanym formacie oraz przekazania oznaczanego formatu danych osobowych do wskazanego przez niego administratora, jak również prawo do żądania usunięcia danych. Wniosek powinien zostać przesłany elektronicznie na adres pokaż adres email .

15. Administrator ma obowiązek ustosunkowania się do wniosków osób, których dane przetwarza i bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca. W sytuacji gdy charakter żądania jest skomplikowany, termin można przedłużyć o kolejne dwa miesiące. Administrator przesyła odpowiedź w formie elektronicznej, chyba że osoba składająca wniosek zażąda formy pisemnej. Administrator informuje wnioskodawcę o konieczności przedłużenia terminu do udzielenia odpowiedzi.

16. Administrator oświadcza, że wszelkie dane osobowe, które przetwarza w swoich zbiorach są właściwie zabezpieczone na wypadek próby ich pozyskania przez nieuprawnione osoby trzecie.

17. Strona https://utal.pl/wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfikują one przeglądarkę osoby odwiedzającej oraz usprawniają działanie serwisu. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych

18. Dodatkowo nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron (https://utal.pl/) takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Zasadniczo używamy Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics. Korzystamy również uzupełniająco z innych narzędzi, o ich nazwy można pytać IOD pod adresem pokaż adres email .

19. Organem nadzorczym w sprawie ochrony danych osobowych do którego można kierować skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

UTAL © 2024
Created by B-MIND

ISO 9001:2015
ISO 27001:2017
ISO 14001:2015

ZAPYTANIE